تلفن ها : 32212388 ، 32227955 (058)

قیمت روزانه محصولات :95/06/10

قیمت جوحه یک روزه گوشتی در 1395/06/10

 

نوع محصول

قیمت روز ( تومان )

جوجه یک روزه گوشتی

1900تا 1950