تلفن ها : 32212388 ، 32227955 (058)

معرفی مدیران و اعضاء اتحادیه

مدیران اتحادیه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

علی اصغر عباسپور

مدیر عامل

2

ابوالقاسم کریمی

رئیس هیات مدیره

3

محمد محمدیان صبور

نایب رئیس هیات مدیره

4

مرتضی نباتی

منشی

 

شرکت مرغداران بجنورد

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

شرکت مرغداران شیروان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

شرکت مرغداران اسفراین

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

مرتضی نباتی

مدیرعامل

2

محمدرضا نباتی

رئیس هیات مدیره

3

عبدالکریم کریمی

نایب رئیس هیات مدیره

4

سید محمود شریفیان

منشی

5

محمد رضا اکرمی/سید مسعود سنگ سفیدی

اعضای علی البدل