تلفن ها : 32212388 ، 32227955 (058)

رعایت دوره منع مصرف آنتی بیوتیک و داروهای مصرفی گله قبل از کشتار

توضیحات آخرین همایش اتحادیه مرغداران خراسان شمالی با موضوعیت :

 

1-رعایت دوره منع مصرف آنتی بیوتیک و داروهای مصرفی گله قبل از کشتار    2-تولید گوشت مرغ با وزن حداکثر 1800گرم