تلفن ها : 32212388 ، 32227955 (058)

قیمت روزانه محصوات :95/3/20

قیمت ذرت و سویا در 1395/03/20

 

نوع محصول ( سویا )

قیمت روز (تومان )

پلت آرژانتین

1467

 مش

1432

  

نوع محصول ( ذرت )

قیمت روز (تومان )

اکراین

 735

برزیل

828

روس