تلفن ها : 32212388 ، 32227955 (058)

قیمت روزانه محصولات :95/3/23

قیمت ذرت و سویا در 1395/03/23

 

نوع محصول ( سویا )

قیمت روز (تومان )

پلت آرژانتین

1465

 مش

1430

  

نوع محصول ( ذرت )

قیمت روز (تومان )

اکراین

 737

برزیل

827

روس