تلفن ها : 32212388 ، 32227955 (058)

قیمت روزانه محصولات :95/3/29

قیمت ذرت و سویا در 1395/03/29

 

نوع محصول ( سویا )

قیمت روز (تومان )

پلت آرژانتین

1455

 مش

1410

  

نوع محصول ( ذرت )

قیمت روز (تومان )

اکراین

 755

برزیل

855

روس