تلفن ها : 32212388 ، 32227955 (058)

قیمت روزانه محصولات :95/04/08

قیمت ذرت و سویا در 1395/04/08

 

نوع محصول ( سویا )

قیمت روز (تومان )

پلت آرژانتین

1465

 مش

1415

  

نوع محصول ( ذرت )

قیمت روز (تومان )

اکراین

 865

برزیل

960

روس