تلفن ها : 32212388 ، 32227955 (058)

قیمت روزانه محصولات :95/06/06

قیمت ذرت و سویا در 1395/06/06

 

نوع محصول ( سویا )

قیمت روز (تومان )

پلت آرژانتین

1415

پلت برزیل

1405

  

نوع محصول ( ذرت )

قیمت روز (تومان )

اکراین

 855

برزیل

885

روس