تلفن ها : 32212388 ، 32227955 (058)

قیمت روزانه محصولات :95/2/5

دان آماده :


استارتر :  1550تومان             (قیمت واریزی)


پیش دان معمولی : 1400تومان (قیمت واریزی)


میان دان : 1360تومان            (قیمت واریزی)


پس دان 1 : 1330تومان          (قیمت واریزی)


پس دان 2 : 1280تومان          (قیمت واریزی)