تلفن ها : 32212388 ، 32227955 (058)

قیمت روزانه محصولات :95/4/01

لیست قیمت شرکت پگاه جهان نما

 

سه ماهه

دو ماهه

یک ماهه

نقدی (15 روزه)

نوع دان

17650

17200

16750

16300

سوپر استارتر

17850

17400

16950

16500

پری استارتر راس

16450

16000

15550

15100

پیش دان

15550

15100

14650

14200

میان دان

15150

14700

14250

13800

پس دان1

14750

14300

13850

13400

پس دان2