تلفن ها : 32212388 ، 32227955 (058)

قیمت محصولات از تاریخ95/06/04

لیست قیمت محصولات پگاه جهان نما


سه ماهه

دو ماهه

یک ماهه

نقدی (15 روزه)

نوع دان

18250

17800

17350

16900

سوپر استارتر

18550

18100

17650

17200

پری استارتر راس

17300

16850

16400

15950

پیش دان

16250

15800

15350

14900

میان دان

15750

15300

14850

14400

پس دان1

15350

14900

14450

14000

پس دان2